• Hil kepilligi Hil kepilligi

  Hil kepilligi

  Heshan senagaty wada berýär: Müşderileriň aladalaryny ýeňletmek üçin her enjam berk hil synagyndan geçdi we zawod şahadatnamasy berdi.Koprak oka
 • Hyzmat wagty Hyzmat wagty

  Hyzmat wagty

  Heshan senagaty, ýöriteleşdirilen önümler we 24 sagat müşderi hyzmaty üçin gurnama gollanmasyny üpjün eder.Koprak oka
 • Müşderi hyzmaty Müşderi hyzmaty

  Müşderi hyzmaty

  Kämil kärhanany dolandyrmak ulgamy elmydama müşderiniň zerurlyklaryny birinji ýerde goýar.Koprak oka

Qingdao Heshan Industry Co., Ltd.

Heshan Heavy Industry, Hytaýda gidrawliki ýokary belentlikdäki işleýiş enjamlarynyň öňdebaryjy we dünýä belli öndürijisine öwrüldi. Endokary derejeli gidrotehniki enjamlar we enjamlar öndürmek pudagy öňdebaryjy tehnologiýa we marka artykmaçlyklaryny döretdi.
Köpräk oka

BIZDÜNWW

“Qingdao Heshan Industry Co., Ltd.” 2009-njy ýylda başlap, 2011-nji ýylda Şandongda uly integrirlenen tehnika kompaniýasyny açdy. Bu önümçilik kärhanalarynyň birinde, hünär önümçilik liftinde, gidrawlik liftde dizaýn, gözleg we ösüş, önümçilik we satuw ýygyndysydyr. , göteriji platforma, zibil göteriji, ykjam gaýçy göteriji, liftük göteriji, Elektrik göteriji stol, elektrik tekiz awtoulag, Boom lifti, Tigirli oturgyç, Alýuminiý garyndy iş lifti, Awtoulag öwrüm stoly, duralga köprüsi we beýleki mehaniki önüm öndürijiler.2022-nji ýylda önüm seriýasyny gowulandyrmak üçin nemes tehnologiýasy ornaşdyryldy. Şol bir wagtyň özünde, gidrotehniki lift we awtoulag duralgasynyň enjamlarynyň dürli tonnaly aýratyn görnüşini, ululygyny, konfigurasiýa talaplaryny düzüp bileris.

ff70a75b
 • Senenama Senenama

  Senenama

  Gidrawlik göteriji enjamlary öndürmekde we eksport etmekde 12 ýyllyk tejribe.
 • Countryurt Countryurt

  Countryurt

  Eksport meýdany bäş yklymyň 70-den gowrak ýurduny öz içine alýar.
 • Gurnama Gurnama

  Gurnama

  Gurmak taslamalary tamamlandy
  500+
 • Gözleg we şahadatnama Gözleg we şahadatnama

  Gözleg we şahadatnama

  EUB we ISO ýaly halkara ulgam sertifikaty.

NämeBiz edýäris

Qingdao Heshan Industry Co., Ltd.

NOWDIP IŞLE. .RIS

 • 1

  SÖELGI

 • 2

  TejribeTejribe

 • 3

  GO El-aýak

Dizaýn

Customöriteleşdirilen gidrawliki göteriji platforma nukdaýnazaryndan, kämillik ýaşyna ýeten dizaýn tejribämiz we dünýäniň ýokary öndürijilerine köp ýyllap hyzmat etmek arkaly toplanan ösen dizaýn düşünjelerimiz bilen, biz diňe bir müşderilere takyk we ygtybarly berk talap dizaýny bilen üpjün edip bilmeris, eýsem iň uly derejede.Müşderileriň çeýe isleglerini kanagatlandyrmak, çyzuw kepilligi, ulanylyş aňsatlygy, tehniki hyzmatyň aňsatlygy, çykdajylary azaltmak, howpsuzlygy kepillendirmek we ş.m. ussatlyk ruhy bilen kanagatlandyrmak üçin, dabaraly borçnamamyzy yhlas bilen ýerine ýetireris Müşderilere!

Öndüriji

Köp ýyllyk ösüşden soň, HESHAN SANATY tehnologiki ösüşi yzygiderli dowam etdirýär we önümiň innowasiýalaryna ygrarlydyr;ösen we ýerlikli tehnologiýa, doly synag enjamlary, ýokary döwrebap dolandyryş derejesi we güýçli dizaýn we önümçilik mümkinçilikleri.Döwrebap önümçilik ussahanasy, her dürli ösen önümçilik enjamlary bar.Gidrawlik göteriji platformalaryň we kompaniýanyň öndürýän beýleki görnüşleri awiasiýa, howa, howa, demir ýol, elektrik energiýasy, polat, logistika we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.Indi kompaniýa köp polat toparlarynyň we güýç toparlarynyň hyzmatdaş üpjün edijisine öwrüldi.

Üpjünçilik

Heshan Industry, gidrawliki göteriji platformalary, howa ulaglaryny, awtoulag aýlanýan kabinalary, internat köprülerini, ykjam işleýiş enjamlaryny, öý liftlerini we beýleki mehaniki önümleri öndürijidir.Birnäçe ýyllap dowam eden tagallalaryň netijesinde Juliniň önümlerini köp daşary ýurt satyn aldy.Maşgala tarapyndan ykrar edilen kompaniýanyň eksport sargytlary soňky ýyllarda çalt ösdi.

Gurnama

Kompaniýa her bir müşderi üçin gurnama we tehniki hyzmat gollanmalaryny hödürleýär.Adaty önümleri gurmak zerurlygy ýok.Machinehli enjam eltilýär we alandan soň derrew ulanylyp bilner.

Infrastruktura

Kompaniýamyz, innowasiýa önümçilik düşünjeleri, ösen önümçilik tehnologiýasyny ornaşdyrmak we kanagatlanarly önümçilik hilini döretmek bilen doly önümçilik liniýasyna, baý önümçilik tejribesine we netijeli toparyna eýe.Häzirki zaman standart ussahanasy, dürli gaýtadan işleýiş we synag enjamlarynyň ornaşdyrylmagy: CNC maşyn gurallary, iri degirmen maşynlary, tornalar, ýylmaýjy enjamlar, turba öndürýän enjamlar we ş.m. Önüm çig mal satyn almagyň, önümçiligiň dizaýn shemasyndan yzygiderli maglumatlary dolandyrmagy kabul edýär, gaýtadan işlemek, taýýar önüm synagy we gaplamak.

 • Dizaýn Dizaýn

  Dizaýn

 • Öndüriji Öndüriji

  Öndüriji

 • Üpjünçilik Üpjünçilik

  Üpjünçilik

 • Gurnama Gurnama

  Gurnama

 • Infrastruktura Infrastruktura

  Infrastruktura